GUIA DIDÀCTICA

TÍTOL: Valors a l’aula

NIVELL: 2n de l’ESO

ÀREA: Tutoria

OBJECTIUS: 


1. Reflexionar sobre unes situacions a l’aula
2. Opinar sobre les diferents solucions d’aquestes les situacions
3. Aprendre a treballar en equip
4. Elaborar un vídeo
5. Saber exposar i escoltar les opinions


CONTINGUTS: Valors com la responsabilitat, la sinceritat, l’amistat...

TEMPORALITZACIÓ: 3 sessions d’una hora

ORGANITZACIÓ: Activitats de treball individual i grupal

RECURSOS: Ordinadors i càmera de vídeo o mòbil que gravi vídeo